top of page

Kısa Tarihçe

Spor Bilimleri Fakülteleri Dekanlar Konseyi (SPORDEK)16 Kasım 2017 tarihinde  Antalya’da yapılan toplantıda kurulu kararı alınmıştır. 

SPORDEK FAALİYET ALANLARI
GÖREV YETKİ ve SORUMLULUKLARI
  • Fakültelerin sorunlarını, bilimsel veriler ve ürünler çerçevesinde değerlendirmek,

  • Fakültelerin eğitim-öğretim, araştırma/yayın ve topluma hizmete yönelik faaliyetlerinin etik çerçevede etkin ve verimli bir biçimde yürütülmesine katkıda bulunmak,

  • Spor bilimleri alanında verilen eğitimin Türkiye’deki gelişimini teşvik etmek, bu alandaki çekirdek eğitim programlarını oluşturmak

  • Eğitim (akreditasyon vb.), altyapı (akademik, fiziksel, asgari standartlar vb.), istihdam ve araştırma-yayın ile ilgili konularda bilimsel zeminde politikalar üretmek ve/veya gerçekleştirilmesi yönünde gerekli girişimlerde bulunmak,

  • Kalite değerlendirme ve akreditasyon çalışmalarının fakültelerde idari-hukuki ve eğitimsel alt yapısını oluşturmak; bu amaçla kurulmuş kurum, kuruluş ve kurulların faaliyetlerini desteklemek,

  • İlgili toplantılarını ve ilgili kurul toplantıları ile konu ile ilgili çeşitli çalışmaları izlemek, strateji geliştirmek.

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTELERİ DEKANLAR KONSEYİ
Spordek

Misyon

Spor Bilimleri Fakülteleri Dekanlar Konseyi olarak, temel misyonumuz; Türkiye'deki spor bilimleri fakülteleri arasında bir sinerji yaratmak, eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet konularında ulusal standartları belirleyerek bu standartların sürekli gelişimini sağlamaktır. Bu amaçla, akademik mükemmeliyeti ve etik değerleri temel alarak, disiplinlerarası iş birliklerini teşvik ederken, spor bilimleri alanında yenilikçi ve sürdürülebilir eğitim programları geliştirmeyi hedeflemekteyiz. Öğrenci ve akademisyenlerimizin bilgi, beceri ve yetkinliklerini sürekli geliştirmelerini sağlayacak bir ortam yaratmak, onları küresel düzeyde rekabet edebilir ve alanlarında lider bireyler olarak yetiştirmek temel amaçlarımızdandır. Ayrıca, spor bilimleri disiplininin toplumsal refah ve bireysel gelişime katkılarını artırmak, sporun ve fiziksel aktivitenin toplum sağlığı üzerindeki olumlu etkilerini vurgulayarak geniş kitlelere yaymak da önceliklerimiz arasında yer almaktadır.

Spordek-SPORDEK

Vizyon

Vizyonumuz, Spor Bilimleri Fakülteleri Dekanlar Konseyi olarak, spor bilimleri alanında ulusal ve uluslararası düzeyde liderlik eden, yenilikçi ve etkili bir otorite olmaktır. Bu kapsamda, eğitim ve araştırma kalitesiyle ulusal ve uluslararası alanda tanınan, örnek teşkil eden fakülteler oluşturmayı ve bu fakülteler aracılığıyla spor bilimlerinin akademik ve toplumsal gelişimine önemli katkılarda bulunmayı hedefliyoruz. Spor bilimleri eğitiminin multidisipliner yapısını kullanarak, sağlık, eğitim, sosyal bilimler ve mühendislik gibi farklı disiplinlerle etkileşim içinde, bireylerin fiziksel, psikolojik ve sosyal refahına katkı sağlayacak projeler ve politikalar geliştirme amacındayız. Ayrıca, akademik araştırmalar ve yenilikçi uygulamalar yoluyla spor bilimlerinin sınırlarını genişletmek, bu alanda uluslararası işbirliklerini ve değişim programlarını teşvik etmek ve böylece spor bilimleri alanında global bir bilgi ve deneyim ağı oluşturmak vizyonumuzun temel taşlarındandır. Konsey olarak, spor bilimleri alanında sürdürülebilir gelişim için gerekli olan akademik, sosyal ve teknolojik yenilikleri destekleyerek, bu alanda ulusal ve uluslararası düzeyde bir referans noktası olmayı amaçlıyoruz.

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTELERİ DEKANLAR KONSEYİ

Spor Bilimleri Fakülteleri Dekanlar Konseyi (SPORDEK) Logosu 05.02.2021 tarihinde yapılan toplantıda oybirliği ile kabul edilmiştir:

                                                                                                  Logonun Analizi:


Lacivert: Sonsuzluğu, yönetimi ve verimliliği çağrıştırmaktadır.
Mavi: Huzuru, durgunluğu ve sükûneti ifade etmektedir.
Turuncu: Güç ve dayanıklılığın rengidir. Neşenin ve bilgeliğin de sembolü olarak kabul edilen turuncu renk, sosyalleşme duygularını faaliyete geçirdiği de ifade edilmektedir. Aynı zamanda eğitimin rengi olarak da nitelendirilmektedir.
Alttaki turuncu renkli yapı teorik alanımızı ifade etmektedir.
Üstteki mavi renkli yapı uygulama alanımızı ve sonsuzluğu ifade etmektedir.

Bu logonun tasarlanmasında ve gerçekleştirilmesinde emeği geçen Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Enver YOLCU hocamıza SPORDEK adına teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunarız.

bottom of page